https://www.high-endrolex.com/43 eNieruchomości - domy, mieszkania i nieruchomości - oferty z rynku::mieszkania, domy i nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach

 
https://www.high-endrolex.com/43
eNieruchomosci.pl: strona główna - zarządzaj artykułami

Nieruchomości Mościcki

  Dział: Prawo
Nowe prawo budowlane 2015 – co się zmieniło?23 10 2015
Nowe prawo budowlane, obowiązujące od 28 czerwca 2015 roku, przede wszystkim znosi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę m.in. domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce, na której będą budowane. Budowę domu możemy więc rozpocząć na jedynie na podstawie zgłoszenia budowy, co ma znacząco przyspieszyć formalności związane z budową.   || więcej >>
Budowa domu bez świadectwa energetycznego – nowe przepisy od marca 2015 r.12 05 2015
Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Od 9 marca br. osoby budujące domy na własny użytek nie muszą już sporządzać świadectwa energetycznego. Nie są one wymagane także dla budynków przeznaczonych do mieszkania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz domów wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.   || więcej >>
Budowa domu bez pozwolenia, ale z projektem. Prawo budowlane 201512 05 2015
Najistotniejszą dla wielu inwestorów zmianą w prawie budowlanym jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Domy jednorodzinne będzie można budować na podstawie zgłoszenia budowy, co znacznie skróci formalności budowlane. Zgłoszenie budowy dotyczyć będzie jednak tylko tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli nie jest uciążliwe dla sąsiadów czy nie wpływa na ich nieruchomość. Określenie obszaru oddziaływania będzie nowym obowiązkiem projektanta.   || więcej >>
W jaki sposób można zainicjować podjęcie czynności nadzorczych nad działaniami komornika w ramach postępowania egzekucyjnego? 16 08 2014
Polskie postępowanie cywilne przewiduje możliwości przeciwdziałania uchybieniom w ramach postępowania egzekucyjnego m. in. poprzez tzw. wniosek do Prezesa sądu o podjęcie czynności nadzorczych nad komornikiem. W dalszej treści artykułu zostaną przedstawione informacje szczegółowe dotyczące ww. instytucji. Zgodnie z brzmieniem artykuł 759 § 2 sąd wyposażony jest w kompetencje z zakresu nadzoru judykacyjnego nad komornikiem. Nadzór ten dotyczy wszelkiego rodzaju czynności egzekucyjnych komornika, a jego rolą jest zapewnianie sprawnego i legalnego przebiegu tego postępowania.   || więcej >>
Chcesz ściąć drzewo na swojej posesji? Przeczytaj ten artykuł!14 04 2014
Istotne jest bowiem tylko to, czy konkretny obiekt posiadał kiedykolwiek niezbędne składniki drzewa, a nie czy ma je w chwili usuwania. Ocena w tym zakresie powinna być bowiem dokonywana przez organ administracji. Nadto, w świetle obowiązujących przepisów prawa drzewami będą także obiekty przyrodnicze spełniające określone wyżej wymagania bez względu na ich żywotność. Oznacza to, że oceny żywotności drzew będzie dokonywał organ administracji w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew (Wyrok NSA z dnia 22 stycznia 2008 r., II OSK 1896/06, niepubl.).    || więcej >>
W przypadku podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste zapłacisz więcej06 12 2013
„W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty, użytkownik wieczysty w drugim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę dwukrotności dotychczasowej opłaty i połowy nadwyżki ponad dwukrotność tej opłaty, a w trzecim roku od aktualizacji wnosi opłatę w wysokości stanowiącej sumę opłaty ustalonej w drugim roku i połowy nadwyżki ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (art. 77 ust. 2a zdanie drugie i trzecie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jedn. tekst Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).”   || więcej >>
ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY a sprawa wazy z dynastii MING 22 08 2013
Pomijając aspekt prawnokarny – należy zadać pytanie które z opisywanych zdarzeń jest źródłem szkody i jak należy zdefiniować samą szkodę? Szkoda (jak widać na ww. przykładzie) jest przecież zjawiskiem dynamicznym. W podanym przykładzie ma miejsce utrata posiadania, uszkodzenie, a w końcu zniszczenie owej wazy. Doktryna prawa i judykatura wypracowała tzw. koncepcję wieloczłonowego związku przyczynowego.   || więcej >>
Procedura wywłaszczenia nieruchomości – informacje podstawowe 20 01 2013
Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji administracyjnej, prawa własności, jak również prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Inaczej mówiąc wywłaszczenie stanowi instrument w rękach „państwa”, który umożliwia mu pozyskanie praw – w tym szczególnie praw własności nieruchomości, przysługujących innemu podmiotowi. Zgodnie z Konstytucją RP, jak i art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dalej Ustawa) „wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy”. Należy zaznaczyć, iż wywłaszczenie powinno być środkiem ostatecznym, służącym „państwu” do realizacji konkretnych celów, wbrew woli jednostki, ale w interesie społecznym, ogółu. Jest dopuszczalne tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dana nieruchomość nie może zostać nabyta w drodze umowy.   || więcej >>

RSS jest to standard przesyłania nagłówków informacji.
Nagłówki te mogą być odczytwane przez specjalne programy - czytniki RSS. Ich listę oraz katalog zasobów RSS można znaleźć na tej stronie: http://rss.mrok.org.

Dzięki temu najnowsze informacje trafiają do Ciebie od razu, bez potrzeby przeglądania poszczególnych stron www.

Więcej o RSS możesz się dowiedzieć tu:
Nasze kanały RSS | więcej o RSS >>

wszystkie działy

Artykuły
Kredyty
Dla pośrednika
Wzory umów
Prawo
Nowości
Budowa domu
Rynek pierwotny - zdjęcia z budowy


    << Powrót

| o nas | współpraca | reklama | kontakt | polityka prywatności | mapa serwisu | poleć nas | dodaj do ulubionych | zgłoś błąd | pomoc |

© Copyrights 2003-2024 Germino


nieruchomości - mieszkania - domy - działki - agencje nieruchomości - kredyty mieszkaniowe