wzory pism i umów: Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości

 
eNieruchomosci.pl: strona główna - zarządzaj artykułami

Nieruchomości Mościcki

Dział: Wzory umów13 11 2006

Umowa określająca sposób korzystania z nieruchomości

W dniu .............. roku pomiędzy :
1) .....................
2) .....................
3) .....................
została zawarta umowa o treści następującej:

§1

Strony oświadczają, że są współwłaścicielami nieruchomości położonej w ………….., składającej się z działki nr ………… o powierzchni ………….mkw, zabudowanej kamienicą nr ………. przy ulicy …………..w równych udziałach po 1/3 każdy z nich.

§ 2

Strony określają następujący sposób korzystania z opisanej wyżej nieruchomości polegający na tym iż :
1) .................... ............... otrzymuje do wyłącznego korzystania lokal nr 1 znajdujący się na I piętrze przedmiotowego budynku, od strony wschodniej, składający się z ....................
2) ....................
3) .....................

§ 3

Strony uzgodniły ponadto, że :
- wszystkie remonty, naprawy i inne koszty związane z poszczególnymi lokalami ponoszą osoby je zajmujące i z tego tytułu zrzekają się roszczeń wobec pozostałych współwłaścicieli o zwrot poczynionych nakładów, a w pozostałej części nieruchomości koszty napraw i remontów ponoszą strony w proporcji odpowiadającej wysokości posiadanych udziałów,
- każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do samodzielnego dysponowania zajmowanym na podstawie tej umowy lokalem, w tym do jego wynajęcia lub użyczenia dowolnej osobie na warunkach przez siebie ustalonych, a środki uzyskane z tego tytułu stanowią wyłączny dochód tylko tego współwłaściciela,
- z klatki schodowej i piwnicy oraz parkingu każdy ze współwłaścicieli będzie korzystać w taki sposób, który da się pogodzić z korzystaniem z nich przez pozostałych współwłaścicieli,
- dwa lokale użytkowe znajdujące się na parterze budynku przeznaczają na wynajem, a dochody z czynszu będą rozdzielane w proporcji odpowiadającej posiadanym przez nich udziałom i w tej samej proporcji zobowiązują się ponosić koszty związane z ich utrzymaniem.

§ 4

Strony oświadczają, że zgodnie z art.210 kodeksu cywilnego na okres 5 lat wyłączają możliwość zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości i jednocześnie zastrzegają sobie możliwość przedłużenia tego okresu poprzez pisemne oświadczenie złożone w ostatnim roku upływu zastrzeżonego terminu.

§5

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Strony niniejszej umowy jednocześnie ustanawiają swoim pełnomocnikiem …………………….., syna …………….., zamieszkałego w …………….., legitymującego się dowodem osobistym serii …….. numer ……. i upoważniają go do zarządu i administracji przedmiotową nieruchomością w tym do reprezentowania ich wobec urzędów, osób fizycznych i prawnych, do zawierania umów najmu lokali użytkowych znajdujących się na parterze przedmiotowej nieruchomości oraz podejmowania wszelkich decyzji zwykłego zarządu związanych z przedmiotową nieruchomością.

§7

Strony zgodnie wnoszą ponadto o ujawnienie w księdze wieczystej KW nr ……….. prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem ich współwłasności faktu umownego określenia przez współwłaścicieli sposobu korzystania z nieruchomości zgodnie z treścią tej umowy.

§8

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.


………………………………….

………………………………….

………………………………….

w/w osoby w dniu dzisiejszym dokument ten własnoręcznie w mojej obecności podpisały

……………(notariusz)……………………..


RSS jest to standard przesyłania nagłówków informacji.
Nagłówki te mogą być odczytwane przez specjalne programy - czytniki RSS. Ich listę oraz katalog zasobów RSS można znaleźć na tej stronie: http://rss.mrok.org.

Dzięki temu najnowsze informacje trafiają do Ciebie od razu, bez potrzeby przeglądania poszczególnych stron www.

Więcej o RSS możesz się dowiedzieć tu:
Nasze kanały RSS | więcej o RSS >>

wszystkie działy

Artykuły
Kredyty
Dla pośrednika
Wzory umów
Prawo
Nowości
Budowa domu
Rynek pierwotny - zdjęcia z budowy


    << Powrót

| o nas | współpraca | reklama | kontakt | polityka prywatności | mapa serwisu | poleć nas | dodaj do ulubionych | zgłoś błąd | pomoc |

© Copyrights 2003-2021 Germino


nieruchomości - mieszkania - domy - działki - agencje nieruchomości - kredyty mieszkaniowe