https://www.high-endrolex.com/43 Czy można zmienić projekt podczas budowy domu?

 
https://www.high-endrolex.com/43
eNieruchomosci.pl: strona główna - zarządzaj artykułami

Nieruchomości Mościcki

Dział: Artykuły21 01 2017

Czy można zmienić projekt podczas budowy domu?

Jeśli w czasie budowy domu wprowadzone zostaną istotne zmiany w zatwierdzonym przez urząd projekcie budowlanym, wymagane będzie uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę z zatwierdzeniem projektu zamiennego. Nowe prawo budowlane, obowiązujące od początku 2017 roku, poszerza listę odstępstw od projektu, które zaliczane są do zmian nieistotnych.

Istotne zmiany w projekcie i zmiana pozwolenia na budowę

Prawo budowlane wskazuje, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Co ważne, jeśli istotne zmiany dotyczą projektu, którego realizację rozpoczęliśmy na podstawie zgłoszenia budowy, również konieczne będzie uzyskanie pozwolenia dotyczącego całego zamierzenia budowlanego.

W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia  i  przedstawienia  projektu  budowlanego  zamiennego,  uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania  określonych  czynności  lub  robót  budowlanych  w  celu  doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem.

W przypadku niewykonania w terminie obowiązku dostarczenia projektu zamiennego lub nie wykonania określonych robót, organ nadzoru budowlanego wydaje  decyzję nakazującą  zaniechanie  dalszych  robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Jeżeli obowiązek zostanie spełniony w określonym terminie, organ wydaje  decyzję  w  sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na wznowienie robót budowlanych albo – jeżeli budowa została zakończona – o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego  zamiennego. W decyzji tej nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Co zalicza się do istotnych odstępstw od projektu?

Istotne zmiany od zatwierdzonego projektu stanowią odstąpienia w zakresie:

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu,
  • charakterystycznych  parametrów takich jak: kubatura,  powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,
  • zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne,
  • zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
  • ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  innych  aktów  prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

A jakie zmiany nie są istotne? Zmiany w prawie budowlanym w 2017 r.

W 2017 roku wprowadzono do ustawy Prawo budowlane regulacje, zgodnie z którymi nie jest istotnym odstąpieniem od projektu zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego (niebędącego obiektem liniowym), jeżeli odstąpienie nie przekracza 2% i spełnia inne oczywiste warunki, np. nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu, nie wpływa na możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne, nie zmienia sposobu użytkowania i nie wpływa na ustalenia miejscowego planu, a także nie narusza przepisów techniczno-budowlanych. Zmiana ta nie może również wymagać uzyskania dodatkowych opinii i pozwoleń, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

O tym, czy zmiana jest istotna czy nie, decyduje projektant. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków  pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant jest zobowiązany jednak zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis odstępstw).

Źródło:DOM.Pl, 01.2017

RSS jest to standard przesyłania nagłówków informacji.
Nagłówki te mogą być odczytwane przez specjalne programy - czytniki RSS. Ich listę oraz katalog zasobów RSS można znaleźć na tej stronie: http://rss.mrok.org.

Dzięki temu najnowsze informacje trafiają do Ciebie od razu, bez potrzeby przeglądania poszczególnych stron www.

Więcej o RSS możesz się dowiedzieć tu:
Nasze kanały RSS | więcej o RSS >>

wszystkie działy

Artykuły
Kredyty
Dla pośrednika
Wzory umów
Prawo
Nowości
Budowa domu
Rynek pierwotny - zdjęcia z budowy


    << Powrót

| o nas | współpraca | reklama | kontakt | polityka prywatności | mapa serwisu | poleć nas | dodaj do ulubionych | zgłoś błąd | pomoc |

© Copyrights 2003-2024 Germino


nieruchomości - mieszkania - domy - działki - agencje nieruchomości - kredyty mieszkaniowe